بستن
جستجو
فیلتر ها

شیر سه راهه کروی VMB

VMBیک شیرکروی سه راه ترکیبی است که فشار نامی آن 16 و دارای اتصالات داخلی دنده ای می باشد. شیرهای سه راهه بایستی فقط به عنوان شیرهای ترکیب کننده استفاده بشوند. و راه کناری آن نباید برای هدف های کنترلی استفاده شود.
تولید کننده: Controlli

VMBیک شیرکروی سه راه ترکیبی است که فشار نامی آن 16 و دارای اتصالات داخلی دنده ای می باشد.
شیرهای سه راهه بایستی فقط به عنوان شیرهای ترکیب کننده استفاده بشوند. و راه کناری آن نباید برای هدف های کنترلی استفاده شود.

VMBیک شیرکروی سه راه ترکیبی است که فشار نامی آن 16 و دارای اتصالات داخلی دنده ای می باشد.
شیرهای سه راهه بایستی فقط به عنوان شیرهای ترکیب کننده استفاده بشوند. و راه کناری آن نباید برای هدف های کنترلی استفاده شود.