بستن
جستجو
فیلتر ها

محرک MVT

اکچویتر MVT در اتصال با شیرهای فشاری/کششی و یا شیرها با استروک ثابت با فنر برگشت مورد استفاده قرار می گیرد. این محرک تنظیم جریان آب گرم و سرد در پایانه های حرارتی ۲ و ۴ لوله، سیستم تهویه با چند زون متفاوت، سیستم خورشیدی و کویل های رطوبت زدایی را فراهم می آورد. این محرک از نوع bidirectional electric می باشد‌. استم شیر توسط موتور اکچویتر هدایت می شود و چرخ دنده ها نیز به منظور بهترین عمکرد و تولید کم ترین صدا طراحی شده اند. اکچویترهای MVT مجهز به یک مکانیسم محدود کننده ی نیرو می باشد که سبب کاهش مصرف انرژی می شود. این مکانیسم بدین گونه است که هنگامی که نیروی ۳۰۰ نیوتن برای موتور فراهم شد، منبع تغذیه قطع می شود.
تولید کننده: Controlli

اکچویتر MVT در اتصال با شیرهایفشاری/کششیو یا شیرها با استروک ثابت با فنر برگشت مورد استفاده قرار می گیرد. این محرک تنظیم جریان آب گرم و سرد در پایانه های حرارتی ۲و ۴لوله، سیستم تهویه با چند زون متفاوت، سیستم خورشیدی و کویل های رطوبت زدایی را فراهم می آورد.

این محرک از نوع bidirectional electric می باشد‌. استم شیر توسط موتور اکچویتر هدایت می شود و چرخ دنده ها نیز به منظور بهترین عمکرد و تولید کم ترین صدا طراحی شده اند. اکچویترهای MVT مجهز به یک مکانیسم محدود کننده ی نیرو می باشد که سبب کاهش مصرف انرژی می شود. این مکانیسم بدین گونه است که هنگامی که نیروی ۳۰۰نیوتن برای موتور فراهم شد، منبع تغذیه قطع می شود.

اکچویتر MVT در اتصال با شیرهایفشاری/کششیو یا شیرها با استروک ثابت با فنر برگشت مورد استفاده قرار می گیرد. این محرک تنظیم جریان آب گرم و سرد در پایانه های حرارتی ۲و ۴لوله، سیستم تهویه با چند زون متفاوت، سیستم خورشیدی و کویل های رطوبت زدایی را فراهم می آورد.

این محرک از نوع bidirectional electric می باشد‌. استم شیر توسط موتور اکچویتر هدایت می شود و چرخ دنده ها نیز به منظور بهترین عمکرد و تولید کم ترین صدا طراحی شده اند. اکچویترهای MVT مجهز به یک مکانیسم محدود کننده ی نیرو می باشد که سبب کاهش مصرف انرژی می شود. این مکانیسم بدین گونه است که هنگامی که نیروی ۳۰۰نیوتن برای موتور فراهم شد، منبع تغذیه قطع می شود.