بستن
جستجو
فیلتر ها

(Libra(VLX

شیرهای بالانس لیبرا :(vlx) شیرهای کنترلی و بالانس دینامیکی لیبرا متناسب برای کاربردهای هیدرونیکی متنوعی در تهویه مطبوع ساختمان می باشد. رایج ترین استفاده ی شیرهای تنظیم و بالانس دینامیکی، در فن کویل ها و چیلد بیم ها¬، با قابلیت استفاده از شیرهای چهار راهه ( سه راهه) و دو راهه، به منظور کاهش مصرف انرژی الکتریکی مورد نیاز پمپ های سیرکولاسیون و انرژی گرمایی، برای پراکندگی درون لوله ها می باشد.
تولید کننده: Controlli

شیرهای بالانس لیبرا    :(vlx)

شیرهای کنترلی و بالانس دینامیکی لیبرا متناسب برای کاربردهای هیدرونیکی متنوعی در تهویه مطبوع ساختمان می باشد.

رایج ترین استفاده ی شیرهای تنظیم و بالانس دینامیکی، در فن کویل ها و چیلد بیم ها­، با قابلیت استفاده از شیرهای چهار راهه  ( سه راهه) و دو راهه، به منظور کاهش مصرف انرژی الکتریکی مورد نیاز پمپ های سیرکولاسیون و انرژی گرمایی، برای پراکندگی درون لوله ها می باشد.

انتخاب شیر دو راهه برای سیستم دبی متغیر ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود. زیرا در چنین سیستمی سرعت پمپ متناسب با نیاز حرارتی مجموعه تغییر می کند.  به عبارتی دیگر شاهد نوسانات جریان سیال در اثر تغییرات بار حرارتی یک بخش  و یا تلفات حرارتی می باشیم. که این امر سبب تغییرات فشار در سیستم و در نتیجه عدم بالانس دبی خروجی شیرها می گردد.

یک سیستم ناپایدار، تاثیر مستقیمی بر مصرف انرژی، آسایش محل زندگی، سر و صدا و هزینه های تعمیر و نگهداری دارد. بنابراین استفاده از شیر مناسب برای برطرف کردن این مشکل بسیار حائز اهمیت است. به منظور دست یابی به کنترل دقیق دما در بخش های مختلف یک ساختمان (جایی که فشار مجموعه توسط پمپ با سرعت متغیر یا ثابت) می بایست اطمینان حاصل نمود که تغییرات فشار سیستم، تاثیری بر دبی جریان درون یونیت های مبدل حرارتی مانند فن کویل، هواساز و ... ندارد.

برای برطرف کردن این مشکل نیاز به شیرهای دو راهه ای می باشد که بتوانند دبی مورد نظر را، فارغ از تغییرات فشار سیستم، ناشی از سرعت پمپ و یا وضعیت دیگر شیرها فراهم سازند.

شیرهای مستقل از فشاری که به صورت اختصاری PICV نامیده می شوتد بهترین راه حل می باشند.

این شیرها با ایجاد یک اختلاف فشار ثابت از پیش تعیین شده یک دبی جریان ثابت را فراهم می کنند و تاثیری از تغییرات فشار ایجاد شده در مجموعه و یا نوسان های جریان سیال نمی پذیرند.

شیرهای بالانس لیبرا    :(vlx)

شیرهای کنترلی و بالانس دینامیکی لیبرا متناسب برای کاربردهای هیدرونیکی متنوعی در تهویه مطبوع ساختمان می باشد.

رایج ترین استفاده ی شیرهای تنظیم و بالانس دینامیکی، در فن کویل ها و چیلد بیم ها­، با قابلیت استفاده از شیرهای چهار راهه  ( سه راهه) و دو راهه، به منظور کاهش مصرف انرژی الکتریکی مورد نیاز پمپ های سیرکولاسیون و انرژی گرمایی، برای پراکندگی درون لوله ها می باشد.

انتخاب شیر دو راهه برای سیستم دبی متغیر ممکن است باعث بروز مشکلاتی شود. زیرا در چنین سیستمی سرعت پمپ متناسب با نیاز حرارتی مجموعه تغییر می کند.  به عبارتی دیگر شاهد نوسانات جریان سیال در اثر تغییرات بار حرارتی یک بخش  و یا تلفات حرارتی می باشیم. که این امر سبب تغییرات فشار در سیستم و در نتیجه عدم بالانس دبی خروجی شیرها می گردد.

یک سیستم ناپایدار، تاثیر مستقیمی بر مصرف انرژی، آسایش محل زندگی، سر و صدا و هزینه های تعمیر و نگهداری دارد. بنابراین استفاده از شیر مناسب برای برطرف کردن این مشکل بسیار حائز اهمیت است. به منظور دست یابی به کنترل دقیق دما در بخش های مختلف یک ساختمان (جایی که فشار مجموعه توسط پمپ با سرعت متغیر یا ثابت) می بایست اطمینان حاصل نمود که تغییرات فشار سیستم، تاثیری بر دبی جریان درون یونیت های مبدل حرارتی مانند فن کویل، هواساز و ... ندارد.

برای برطرف کردن این مشکل نیاز به شیرهای دو راهه ای می باشد که بتوانند دبی مورد نظر را، فارغ از تغییرات فشار سیستم، ناشی از سرعت پمپ و یا وضعیت دیگر شیرها فراهم سازند.

شیرهای مستقل از فشاری که به صورت اختصاری PICV نامیده می شوتد بهترین راه حل می باشند.

این شیرها با ایجاد یک اختلاف فشار ثابت از پیش تعیین شده یک دبی جریان ثابت را فراهم می کنند و تاثیری از تغییرات فشار ایجاد شده در مجموعه و یا نوسان های جریان سیال نمی پذیرند.