بستن
جستجو
فیلتر ها

MDB56

این محرک برای کنترل دمپرها مورد استفاده قرار می گیرد و تدریجی می باشد. این سری اکچویتر با اعمال نیروی مستقیم بر روی شفت دمپر عملیات کنترل را انجام می دهند. این محرک کورس چرخشی ماکزیمم نود درجه را دارا می باشد. لازم به ذکر است این محرک مجهز به فنر برگشت نمی باشد. این محرک مناسب برای تنظیم دبی جریان هوا بر روی هوارسان ها در سیستم تهویه مطبوع ساختمان با شاترهای ماکزیمم ۳ متر مربع می باشد.
تولید کننده: Controlli

این محرک برای کنترل دمپرها مورد استفاده قرار می گیرد و تدریجی می باشد. این سری اکچویتر با اعمال نیروی مستقیم بر روی شفت دمپر عملیات کنترل را انجام می دهند. این محرک کورس چرخشی ماکزیمم نود درجه را دارا می باشد. لازم به ذکر است این محرک مجهز به فنر برگشت نمی باشد. این محرک مناسب برای تنظیم دبی جریان هوا بر روی هوارسان ها در سیستم تهویه مطبوع ساختمان با شاترهای ماکزیمم ۳متر مربع می باشد.

این محرک برای کنترل دمپرها مورد استفاده قرار می گیرد و تدریجی می باشد. این سری اکچویتر با اعمال نیروی مستقیم بر روی شفت دمپر عملیات کنترل را انجام می دهند. این محرک کورس چرخشی ماکزیمم نود درجه را دارا می باشد. لازم به ذکر است این محرک مجهز به فنر برگشت نمی باشد. این محرک مناسب برای تنظیم دبی جریان هوا بر روی هوارسان ها در سیستم تهویه مطبوع ساختمان با شاترهای ماکزیمم ۳متر مربع می باشد.