بستن
جستجو
فیلتر ها

TQ-D32

TQ-D32 ترنسمیترهای کنترل کیفیت هوا هستند و برای این طراحی شدند تا جریان هوای تازه را در سیستم های تهویه مطبوع کنترل کنند. TQ-D32 ها کیفیت هوا را از طریق میزان کربن دی اکسید موجود در آن (ppm) مشخص می کنند. سیگنال خروجی می تواند برای کنترل فن های هوای تازه و دمپرها بر اساس بار تهویه استفاده شود. این دستگاه به یک سیگنال خروجی مجهز است تا به صورت اتوماتیک مشخص کند که به صورت جریان یا ولتاژ عمل کند. و دیگر برای دریافت هشدارهای اشتباه, نگرانی وجود ندارد.
تولید کننده: Controlli

TQ-D32 ترنسمیترهای کنترل کیفیت هوا هستند و برای این طراحی شدند تا جریان هوای تازه را در سیستم های تهویه مطبوع کنترل کنند.
TQ-D32 ها کیفیت هوا را از طریق میزان کربن دی اکسید موجود در آن (ppm) مشخص می کنند.
سیگنال خروجی می تواند برای کنترل فن های هوای تازه و دمپرها بر اساس بار تهویه استفاده شود. این دستگاه به یک سیگنال خروجی مجهز است تا به صورت اتوماتیک مشخص کند که به صورت جریان یا ولتاژ عمل کند. و دیگر برای دریافت هشدارهای اشتباه, نگرانی وجود ندارد.

TQ-D32 ترنسمیترهای کنترل کیفیت هوا هستند و برای این طراحی شدند تا جریان هوای تازه را در سیستم های تهویه مطبوع کنترل کنند.
TQ-D32 ها کیفیت هوا را از طریق میزان کربن دی اکسید موجود در آن (ppm) مشخص می کنند.
سیگنال خروجی می تواند برای کنترل فن های هوای تازه و دمپرها بر اساس بار تهویه استفاده شود. این دستگاه به یک سیگنال خروجی مجهز است تا به صورت اتوماتیک مشخص کند که به صورت جریان یا ولتاژ عمل کند. و دیگر برای دریافت هشدارهای اشتباه, نگرانی وجود ندارد.